ഞങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ബാറ്ററി-സി.ഇ

ബാറ്ററി-സി.ഇ

PDU-CE

PDU-CE

വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ-സി.ഇ

വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ-സി.ഇ

യുപിഎസ്-സിഇ

യുപിഎസ്-സിഇ

企业资信等级证书-英文

AAA ക്രെഡിറ്റ് എന്റർപ്രൈസ്

企业信用等级证书+英文

ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

环境管理体系认证证书-英文

ISO14001 പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

职业健康安全管理体系认证证书-英文

ISO45001 ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

质量管理体系认证证书-英文

ISO9001 ഗുണനിലവാര മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

കംപ്ലയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കംപ്ലയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കംപ്ലയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്2

കംപ്ലയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്